top of page

Social Media

ALGEMENE VOORWAARDEN - MADE BY JIPS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van ontwerpen en/of producties en/of editing en/of formats en/of media uitingen, social media trajecten, deelnemers die een online cursus kopen danwel afnemers van content aangeleverd door Made by Jips gaan akkoord met deze algemene voorwaarden of ter beschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten. Een overeenkomst komt automatisch tot stand na betaling en/of met akkoord op een door Made by Jips gedaan voorstel.

 

Algemeen

Made by Jips hanteert in ieder project de mogelijkheid tot een feedback ronde deze zit inbegrepen in de afgesproken prijs. Tenzij anders is overeengekomen. Meerdere feedback rondes zijn mogelijk indien dit onderling besproken wordt, dit is tegen een extra vergoeding van vast uurtarief €50 per uur exclusief btw. Bij het vroegtijdig beëindigingen van de samenwerking dient de opdrachtgever minimaal 50%*  van het afgesproken bedrag te voldoen. * Dit is afhankelijk van de status waarin het project zich op dat moment bevindt.

 

Wat betreft de social media take-over trajecten hanteert Made by Jips een opzeg termijn van 2 maanden. LET OP! Is het content plan van de aankomende maanden al aangeleverd, dan wordt de laatst geplande post als einddatum gehanteerd.

 

Offerte

Made by Jips stelt indien van toepassing offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Made by Jips bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van nacalculatie middels een vast uurtarief* €50 per uur exclusief btw , op het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht. Tenzij anders is overeengekomen.

Wijze van uitvoering

Made by Jips  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Made by Jips zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te verrichten, alsmede de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Made by Jips kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

Made by Jips heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen projectvoorstel of offerte, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, de invulling, de methode, de omvang, de analyse, en/of de rapportering die in overleg met of op verzoek van de opdrachtgever plaatsvinden. Opdrachtgever vrijwaart Made by Jips voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

1. Made by Jips is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

 

2. Made by Jips mag bestellingen en opdracht aanvragen weigeren dan wel aanvullende informatie opvragen. 

3. Made by Jips streeft ernaar een product of dienst direct na betaling te leveren. Made by Jips levert hiervoor   
    echter geen garantie.

 

4. Made by Jips mag te allen tijde prijzen zowel verhogen als verlagen.

5. Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet voor toekomstige programma’s of offertes. Made by Jips wordt     
    niet gehouden aan onjuiste prijsvermeldingen, bijvoorbeeld door typ-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige
        prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

6. Indien de opdrachtgever of nemer een overeenkomst wenst te ontbinden, wordt er rekening gehouden met 1      maand opzegtermijn.

7. U vrijwaart Made by Jips voor iedere vorm van aansprakelijkheid uit hoofde van met Made by Jips gesloten
      overeenkomsten, schade aan derden en vervolgschade daaronder begrepen.

8. Bent u ontevreden over geleverd werk, dan moet u dit zo spoedig mogelijk (binnen veertien dagen vanaf de    
    dag van levering) per mail laten weten. In de mail beschrijft u zo duidelijk mogelijk uw klacht. Een klacht die           niet duidelijk is omschreven wordt niet in behandeling genomen. 

9. Beklag dient binnen veertien dagen na levering te worden gemeld via mail. Indien beklag later wordt
    gemeld 
wordt de klacht niet in behandeling genomen en is er geen recht op herstel, vervanging of
    schadevergoeding.

10. Beklag wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

11. Bij deelname aan een online cursus is annulering niet mogelijk. 

 

12. In haar online cursussen deelt Made by Jips kennis, ervaring en tools. Naast het volgen van de online
      cursussen is het van belang voldoende tijd te reserveren voor de opdrachten en het verwerven van de stof.

 

13. Made by Jips geeft geen garantie dat het volgen van de online cursussen resultaten in het leven of bedrijf
      genereren. 
   

14. De uiterste leveringstermijn is dertig dagen na plaatsing van de bestelling, met uitsluiting van vertraging die
      niet aan Made by Jips kan worden aangerekend. Indien de bestelling niet binnen een redelijk termijn wordt
      ontvangen, wordt u verzocht de vertraging zo spoedig mogelijk per mail te melden, uiterlijk binnen tien
      werkdagen na plaatsing van de bestelling.

 

15. Bent u ontevreden over een online cursus, dan moet u dit zo spoedig mogelijk per mail laten weten. In de
      mail beschrijft u zo duidelijk mogelijk uw klacht. Een klacht die niet duidelijk is omschreven wordt niet in
      behandeling genomen. 

 

16. Beklag dient binnen veertien dagen na het aankopen van een online cursus te worden gemeld via mail. Indien
      beklag later wordt gemeld wordt de klacht niet in behandeling genomen en is er geen recht op herstel,
      vervanging of schadevergoeding.

 

17. Beklag wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

 

18. Het is verboden de door Made by Jips verstrekte kennis, informatie, strategieën, content in welke vorm dan
      ook aan derden te vervreemden, tonen of op een andere wijze in gebruik te geven, anders dan binnen de
       werkingssfeer van de met Made by Jips gesloten overeenkomst. 

 

19. Het is niet toegestaan de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in wat voor vorm dan
     ook. Voorbeelden: eigen cursus, event, training, coaching, content, platform, blog, etc. 

 

20. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
     overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
     de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

21. Op alle met Made by Jips gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank
       Midden- Nederland is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die samenhangen
       met de uitvoering van deze overeenkomsten.

 

 

bottom of page